We zoeken nieuwe leden Word lid

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 op donderdag 12 maart aanstaande om 20.00 uur in het clubgebouw.

1. Opening
2. Mededelingen Voorzitter
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2019
6. Algemeen jaarverslag over 2019 van de secretaris
7. Financieel verslag over 2019 van de penningmeester *)
8. Verslag van de kascommissie
9. Bestuursverkiezingen **)
10. Begroting 2020
11. Rondvraag
12. Sluiting

*) Het financieel jaarverslag ligt gedurende 10 dagen voorafgaand aan de vergadering ter inzage bij de penningmeester.

**) Bestuursverkiezingen

Volgens het rooster van aftreden is Frits van der Vecht aftredend en niet herkiesbaar. Siene de Vries is aftredend en herkiesbaar.

Voor de vervanging van Frits van der Vecht is nog geen kandidaat gevonden maar daar is het bestuur nog naar op zoek. Tot slot staat nog een vacature voor een bestuurslid open en ook hiervoor is het bestuur nog op zoek naar een kandidaat.

(Tegen)kandidaten kunnen tot 5 dagen voor de ALV aangemeld worden bij secretaris@zevenwolden.nl.

Namens het bestuur,

Nienke Rodenhuis, secretaris.