Algemene Ledenvergadering 2024

Het bestuur van Watersportvereniging De Zevenwolden nodigt u van harte uit voor haar Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 maart 2024 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Plattedijk 2 te Lemmer.

Tijdens de ALV is het Watersportverbond aanwezig in de persoon van Gerard Kamphorst. Gerard heeft de vereniging de afgelopen periode bijgestaan en het mediationtraject geleid.

Wij vragen u zich vooraf via het e-mailadres secretaris@zevenwolden.nl aan te melden wanneer u besluit te komen, dan ontvangt u tevens de begeleidende agendastukken (notulen en jaarverslag 2023).

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen Voorzitter
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2023 (gepubliceerd in clubblad april 2023, wordt als bijlage bij opgave verzonden)
 6. Algemeen jaarverslag over 2023 van de secretaris (wordt als bijlage verzonden bij opgave, zal gepubliceerd worden in clubblad april/mei 2024)
 7. Financieel verslag over 2023 van de penningmeester *)
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Bestuursverkiezingen **)
 10. Begroting 2024
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*) Het financieel jaarverslag ligt gedurende 10 dagen voorafgaand aan de vergadering ter inzage bij de penningmeester.

**) Bestuursverkiezingen

In december jl. hebben Willem Loijens (voorzitter) en Anja Loijens (penningmeester) hun bestuurstaken neergelegd. Stefan Haar heeft ad interim de voorzittersrol op zich genomen, Marc van Niekerk-Thie heeft ad interim de penningmeesterrol op zich genomen.

Volgens het rooster van aftreden zijn Stefan Haar (1 termijn) en Marc van Niekerk-Thie (1 termijn) aftredend en herkiesbaar. De heren stellen zich herkiesbaar.

Nienke Rodenhuis heeft volgens het rooster van aftreden 3 termijnen in het bestuur gezeten. Nienke Rodenhuis is aftredend en niet herkiesbaar.

Nienke Wijnsma heeft volgens het rooster van aftreden 2 termijnen in het bestuur gezeten. Nienke Wijnsma stelt zich niet herkiesbaar.

Herman de Leeuw heeft volgens het rooster van aftreden 1 termijn in het bestuur gezeten. Herman de Leeuw stelt zich niet herkiesbaar.

Er hebben zich 3 personen als kandidaat voor het bestuur aangemeld. Lieuwe Bergstra (vanuit de commissie jachthaven), Johan Nooitgedagt en Suze Veenhuizen (vanuit de commissie communicatie).

Met deze 3 nieuwe kandidaten telt het aantal bestuursleden 6 personen. Een even aantal, het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden, met name een nieuwe secretaris.

(Tegen)kandidaten kunnen tot 5 dagen voor de ALV aangemeld worden bij secretaris@zevenwolden.nl.

Namens het bestuur,
Nienke Wijnsma, secretaris