ALV

Agenda Algemene Ledenvergadering 2019 op donderdag 7 maart aanstaande om 20.00 uur in het clubgebouw.

1. Opening
2. Mededelingen Voorzitter
a. Privacy wetgeving
b. Omgaan met ongewenste intimiteiten
c. Toekomst van het clubblad
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2018
6. Algemeen jaarverslag over 2018 van de secretaris
7. Financieel verslag over 2018 van de penningmeester *)
8. Verslag van de kascommissie
9. Benoeming van de nieuwe kascommissie
10. Bestuursverkiezingen **)
11. Begroting 2019
12. Rondvraag
13. Sluiting

*) Het financieel jaarverslag ligt gedurende 10 dagen voorafgaand aan de vergadering ter inzage bij de penningmeester.

**) Bestuursverkiezingen

Volgens het rooster van aftreden zijn Roelie Brinksma-Seefat en Robert Nipshagen aftredend en niet herkiesbaar.

Ter vervanging van Roelie Brinksma-Seefat is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester. Hiervoor heeft het bestuur Pieter Brouwer bereid gevonden. Pieter Brouwer is al lange tijd bekend met de vereniging als bemanningslid op de Lemsteraak LE9. Pieter Brouwer heeft veel ervaring in het sportmanagement, bestuursfunctie en het herstructureren van bedrijven. Pieter Brouwer is bij velen van de vereniging waarschijnlijk al bekend als mede-organisator van A Local Swim Lemmer.

In tweede instantie heeft het bestuur ter vervanging van Robert Nipshagen een kandidaat gevonden. Nienke Wijnsma-Jumelet is bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Nienke roeit in een van de roeisloepen en zit ook in de commissie van het sloeproeien.

Tot slot staat er sinds de ALV van 2018 nog een vacature voor een bestuurslid open en hiervoor is het bestuur nog op zoek naar een kandidaat.

(Tegen)kandidaten kunnen tot 5 dagen voor de ALV aangemeld worden bij secretaris@zevenwolden.nl.

Namens het bestuur,

Nienke Rodenhuis, secretaris.