Sjongspul Fan bokking nei lekkerbek

In het najaar van 2022 is een begin gemaakt door het Lemster Shantykoor met de voorbereidingen van het Sjongspul ‘Fan Bokking nei Lekkerbek’ dat, in samenwerking met het Lemster Wivenkoar in maart 2023 in theaterzaal De Hege Fonnen zal worden opgevoerd op zaterdag 18 en zondag 19 maart 2023. De kaarten voor de zaterdag zijn uitverkocht, voor de voorstelling op zondag zijn nog enkele kaarten te koop bij de Primera in Lemmer.

Dit sjongstik mei lietsjes en körte sketskes giet oer De Lemmer. It ferhaal begint yn 1880 noch för dat de Lemster sluus, sa`t wij dy no kenne, der wie. Dy sluus is yn 1888 boud en dat wie ien fan de earste grutte feroaringen fan it beeld fanne Lemmer. We gean stapke för stapke fjidder yn de tiid en helje in oantal saken nei förren dy in rol spile he/spylje yn de ontwikkeling fan De Lemmer nei it dörp dat it no is. Dêr ferwiist ik de namme fan dit stik nei; fan Bokking nei Lekkerbek.

Feself sjogge we even mei in knipeech nei de takomst en wat dy mooglik bringe sol.It stik wurdt presenteard troch it Lemster Shantykoar en it Lemster Wivekoar,oanfuld mei in….. Ja…dat litte we noch even in ferrassing. Gastspiler is gitarist Ido Cuperus út De Rottefalle.

Der binne in soad bekende ferskes yn dit stik te hearren. De measten binne troch Stoffel Zandstra skraun. Ik in nij ferske – Op `e Lemmer.

Fjidder binne der bekende Shantys en populêre lieten mei in Lemster tekst fan Stoffel.

De begeleiding bestiet út de akkordeonisten fan it Shantykoar en it Wivekoar:Bea Berman, Jan Veeneman, Klazien Cuiper en Anneke de Graaf.

Ien nummer is fan Jan Scheffer en wurdt brocht troch Ido en Bouke Kuipers beide op gitaar en mei sang fan Klaas Samplonius

Rekwysiten binne makke troch uze handige mannen Jelle Jellesma, Pier Cuiper, Popke Haga en Rein Valk. Ideeën en advyzen komme fan ús nestor Gatse Boschma.

Tydens it stik solle der moaie fotobeelden fanne Lemmer op it grutte skerm te sjen wêze. We spylje it stik yn ien kear. Dus der is gyn pauze. Mar jim kenne nei de tiid feself noch wol even neiprate yn de kantine!!!

En net te ferjitten: We prate in sjonge alles yn IT LEMSTERS!!!

In soad plesier