Agenda ALV

Uitnodiging ALV

Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 maart 2023

Het bestuur van Watersportvereniging De Zevenwolden nodigt u van harte uit voor haar Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 maart 2023 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Plattedijk 2 te Lemmer. Wij vragen u zich vooraf via het emailadres secretaris@zevenwolden.nl aan te melden wanneer u besluit te komen.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2023 op donderdag 16 maart 2023

1. Opening

2. Mededelingen Voorzitter

3. Mededelingen

4. Ingekomen stukken

5. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2022 (gepubliceerd in clubblad april 2022)

6. Algemeen jaarverslag over 2022 van de secretaris (zal als bijlage verzonden worden, zal gepubliceerd worden in clubblad april/mei 2023)

7. Financieel verslag over 2022 van de penningmeester *)

8. Verslag van de kascommissie

9. Begroting 2023

10. Bestuursverkiezingen **)

11. Rondvraag

12. Sluiting

*) Het financieel jaarverslag ligt gedurende 10 dagen voorafgaand aan de vergadering ter inzage bij de penningmeester.

**) Bestuursverkiezingen

Volgens het rooster van aftreden zijn Willem Loijens en Patrick Kuipers aftredend en herkiesbaar. Beide heren stellen zich herkiesbaar.

Siene de Vries is aftredend en niet herkiesbaar.

Door het aftreden van Siene de Vries staat er nog een vacature voor een bestuurslid open. hiervoor is het bestuur nog op zoek naar een kandidaat.

(Tegen)kandidaten kunnen tot 5 dagen voor de ALV aangemeld worden bij secretaris@zevenwolden.nl.