Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 september 2021

Het bestuur van Watersportvereniging De Zevenwolden nodigt u van harte uit voor haar Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 september 2021 om 20.00 uur. In verband met de huidige regels m.b.t. corona vindt deze opnieuw plaats in de bovenzaal van Sporthotel Iselmar, Plattedijk 16 te Lemmer. Tevens vragen wij u zich vooraf via het e-mailadres secretaris@zevenwolden.nl aan te melden wanneer u besluit te komen, dit om een maximaal aantal personen op 1,5 meter van elkaar te kunnen plaatsen in de bovenzaal.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2021 op woensdag 29 september 2021

 1. Opening
 2. Mededelingen Voorzitter
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 september 2020 (gepubliceerd in clubblad september 2020)
 6. Algemeen jaarverslag over 2020 van de secretaris (gepubliceerd in clubblad juni 2021)
 7. Financieel verslag over 2020 van de penningmeester *)
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Begroting 2021
 10. Aankondiging nieuwe statuten (n.a.v. de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
 11. Bestuursverkiezingen **)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

*) Het financieel jaarverslag ligt gedurende 10 dagen voorafgaand aan de vergadering ter inzage bij de penningmeester.

**) Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden is Lies van der Bles aftredend en niet herkiesbaar.

Er hebben zich 3 personen als kandidaat voor het bestuur aangemeld. Marc van Niekerk-Thie, Herman de Leeuw (vanuit de commissie communicatie) en Stefan Haar (vanuit de commissie jeugd). Marc, Herman en Stefan draaien al een paar maanden mee in het bestuur.

Met deze 3 nieuwe kandidaten telt het aantal bestuursleden 9 personen, een oneven aantal, zoals vastgelegd in onze statuten.

(Tegen)kandidaten kunnen tot 5 dagen voor de ALV aangemeld worden bij secretaris@zevenwolden.nl.

Namens het bestuur,
Nienke Wijnsma, secretaris.